Collectief energieprofiel De Hurk [1]:

Totaal elektriciteitsgebruik: 114.008 MWh
Totaal aardgasgebruik: 13.856.000 m3

Duurzame energie

De benodigde duurzame energie voor het vervangen van aardgas bedraagt circa 135.365 MWh . Het elektriciteitsnet moet dan met een factor 2,2 groeien om de vraag naar aardgas te vervangen door duurzame elektriciteit. Netcongestie is hiervoor een barrière wat betreft de benodigde capaciteit voor levering, terug levering en piekbelasting van het elektriciteitsnet.

Op De Hurk wordt circa 1.311 MWh zonnestroom opgewekt. Het potentieel om duurzame zonnestroom op daken op te wekken is relatief groot en bedraagt circa 69.110 MWh

Dit zijn enkele feiten genoemd uit het plan van aanpak.

[1]     Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019. Een inschatting is dat data van het CBS (veel) lager is dan het werkelijke energieverbruik op bedrijventerreinen (bron: CE Delft, op basis van studie naar bedrijventerreinen in Eindhoven, 2021)

Onze opgaven voor duurzaamheid en energietransitie:

1. Duurzaam en slim gebruiken van energie

 • Zonnecollectief
 • Groene stroom, duurzaam opwekken
 • Opslag opgewekte energie. Delen. Besparen. Alternatieve energie.
 • Gebouwscans ( duurzaam (ver) bouwen /energiescans
 • Collectieve energieoplossingen
 • Goede energie-infrastructuur
 • Collectieve energieconcepten en collectieve energieopwekking. Lokaal energienet.

2. Ruimte voor groen, water en innovatie

 • Planten van bomen en groen
  • Aanleggen wandelpaden/ – zones ( “Achtje van Peter” )
 • Ontharden
  • De Hurk is grotendeels versteend en verhard. Er is weinig ruimte voor groen en biodiversiteit. Minder dan 10% van de oppervlakte is groen. Regenwater wordt moeilijk opgenomen in de bodem. Deze ruimte gaan we benutten: vergroenen en ruimte voor water.
 • Verlagen hittestress
  • De Hurk is een ‘hitte-eiland’: in de zomer is de luchttemperatuur op De Hurk gemiddeld 2 graden hoger dan in het buitengebied[1]. Hittestress vergoot de vraag naar koelen en mensen zijn minder productief.
 • Wateropslag/wadi
  • Ruimte voor groen en wateropvang . Door heviger buien neemt waterhinder toe: op veel plaatsen meer dan 15 cm. Overlast en schade nemen toe als maatregelen uitblijven
  • Klimaatadaptie Wateroverlast
  • Gesloten kringlopen

[1]       Stedelijk hitte-eiland effect (UHI) in graden Celcius.

3. Circulaire ketens en gesloten kringlopen

De vraag naar grondstoffen wordt door de groeiende bevolking en toenemende consumptie steeds groter. Het is belangrijk om niet hernieuwbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te (her)gebruiken.

 • Bedrijven op De Hurk en de gemeente willen daarom circulair werken.
 • Minimaal gebruik van primaire grondstoffen, hoogwaardig hergebruik van grondstoffen in een gesloten kringloop, het verlengen van de levensduur en het produceren van zo min mogelijk afval.
 • Om dit te laten slagen is samenwerking tussen bedrijven nodig. Bijvoorbeeld door grondstoffen en (rest)materialen uit te wisselen via een marktplaats.

Ons doel: 

In 2030 wordt op De Hurk 50% minder primaire grondstoffen gebruikt en in 2050 is het industriepark volledig circulair!

Subsidie De Grote Oogst

Ondernemerskontakt (OK) De Hurk, de Gemeente Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant willen gezamenlijk De Hurk ontwikkelen tot een duurzame en toekomstbestendige werkomgeving. VNO-NCW Co-creatie is gevraagd dit te ondersteunen. Dit is samengevat in een plan van aanpak en daar wordt uitvoering aangegeven door gezamenlijk te werken aan duurzaam en slim gebruik van energie, een aangename, groene werkomgeving te creëren en door duurzaam gebruik van grondstoffen en materialen. Dus enkele van de voornoemde opgaven zijn omgezet in concrete werk pakketten en maken integraal onderdeel van deze afspraken . Samen met diverse stakeholders en adviesorganen wordt hier uitvoering aangegeven
De Gemeente Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant, OK De Hurk en VNO-NCW Co-creatie hebben op 6-3-2023 het plan van aanpak; de subsidieaanvraag gezamenlijk ondertekend.
De opgaven zijn deels onvoorspelbaar en dynamisch. Desalniettemin hebben we een hoge ambitie om zo snel mogelijk onze doelstelling te halen.

Waarom helpt de Provincie en de Gemeente ons?

Hiermee realiseren de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven doelstellingen gerelateerd aan de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en stikstofreductie. Zo draagt het elektrificeren en verminderen van vervoersbewegingen bij aan schone lucht. Het vergroenen van de omgeving, daken en gevels vermindert hittestress, heeft een positieve impact op de biodiversiteit en zorgt voor een betere waterberging. Energiebesparing, procesoptimalisatie en het uitwisselen van energie bij bedrijven maakt dat er minder CO2 wordt uitgestoten omdat er minder fossiele energie wordt gebruikt. Ook de bedrijven zijn gebaat bij bovenstaande ontwikkelingen. De energierekening gaat omlaag en de beschikbaarheid van energie is beter te voorspellen, doordat het dichter op het bedrijfsproces staat. De verduurzaming van De Hurk heeft niet alleen tot gevolg dat er urgente stappen worden gezet naar een leefbare en toekomstbestendige werkomgeving. Het zorgt ook voor innovatie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.