Ondernemerskontakt De Hurk heeft het initiatief genomen tot de oprichting van de BedrijveninvesteringsZone (hierna BIZ). Op deze pagina lees je regelmatig updates over de ontwikkelingen rondom de BIZ. Zodat iedereen op de hoogte blijft van wat er te gebeuren staat of vooral wat er al gebeurt.

Wat is een BIZ?

De activiteiten van een BIZ moeten bijdragen aan de economische ontwikkeling en zijn aanvullend op die van de gemeente in het gebied. Ondernemers die samen een BIZ oprichten, kunnen zelf de financiering van hun activiteiten organiseren.

In de praktijk betekent dit, dat de gemeente Eindhoven jaarlijks de BIZ-bijdrage heft en ter beschikking stelt aan BIZ De Hurk zodat de (vastgoed)ondernemers met de opbrengst ervan het activiteitenplan uitvoeren. De (vastgoed)ondernemers dienen hiervoor wel samen een rechtspersoon te vormen.

Een BIZ is een afgebakend gebied waar ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen energie, tijd en geld steken in het bijvoorbeeld veiliger en aantrekkelijker maken van hun industriepark.

Speerpunten BIZ

De Hurk staat voor ondernemen zoals ondernemen bedoeld is. Samen vanuit passie bouwen aan de mooiste producten van Eindhoven. Een BIZ draagt bij aan het verbeteren van de samenwerking, het vergroten van onze eigen ambitie, de concurrentiepositie en de veiligheid op het industriepark. Dit doen we aan de hand van een gezamenlijk opgesteld Plan van Aanpak voor de periode 2023 – 2027.

De volgende thema’s komen terug in het Plan van Aanpak:

 

Bereikbaarheid & Mobiliteit

Samen zorgen we dat De Hurk bereikbaar blijft.

Lees verder

Veiligheid

Het Keurmerk Veilig Ondernemen zorgt ervoor dat ons terrein schoon, heel en veilig blijft.

Meer hierover

Duurzaamheid & Energietransitie

Duurzaam gebruiken energie, circulaire ketens en vergroening: van industrieterrein naar industriepark.

Lees meer

Kennisplatform

Een platform waarin ondernemers van elkaar leren en waar onderlinge verbindingen gelegd worden.

Ontdek alles

Arbeidsmarkt

Groen, veilig en bereikbaar: aandacht voor alle kernthema’s samen zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en zo ondersteunen wij de arbeidsmarkt op Industriepark De Hurk.

Profilering

Een onderscheidend verhaal waarmee De Hurk laat zien waar ze sterk in zijn. Aan elkaar en naar buiten.

Zo doen we dat

Deze thema’s vormen de rode draad door onze ambities. Ambities die omgezet moeten worden in resultaten. Resultaten die ervoor gaan zorgen dat De Hurk voor ondernemers en medewerkers zijn aantrekkelijkheid behoudt. Dat het fijn ondernemen blijft op De Hurk en dat je werkt in een prettige omgeving.

 

Toekomstbestendig industriepark

Voor onze toekomst! Aandacht voor alle kernthema’s zorgen samen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Zo zorgen we er samen voor dat veroudering en verloedering geen kans krijgen. Dit doen we onder andere door:

  • Focus op gezamenlijke (korte en lange termijn) doelen.
  • Sterke gesprekspartner blijven voor de politiek, omliggende gebieden en externe organisaties.
  • Professionalisering van de samenwerkingen.

 

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over de BIZ, het Plan van Aanpak of wil je hierin graag een rol spelen?  Neem dan contact op met ons voor meer informatie!

Download de brochure
 

Project- en Parkmanagement

Een aandachtspunt voor de gebieds- en programmaorganisatie is om vooraf voldoende continuïteit en capaciteit te verzekeren om doorgaand aan de grote opgaven te kunnen blijven werken. Dit is essentieel voor de voortgang én voor de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Om die reden zal vanaf de start van de organisatie ook aandacht besteed worden aan continuïteit van middelen en bemensing. Daarnaast is actieve betrokkenheid en commitment vanuit de bedrijven onmisbaar om goed georganiseerd te werken en stappen te kunnen zetten. Een stevige gebiedsorganisatie maakt ook mogelijk om flexibel te zijn in een continu veranderend speelveld (adaptieve organisatie).

Realisatie van de gestelde opgaven vraagt immers om een stevige gebiedsorganisatie voor langere tijd. De financiering van de diverse opgaven bestaan uit plannings- en realisatiekosten. Maar ook zijn er regiekosten. Regie bestaat vooral uit afstemmen en controle van het geheel. Bewaking op realisatie.

Industriepark De Hurk in 2050

Het Industriepark De Hurk is een aantrekkelijke omgeving voor de vele mensen die hier dagelijks werken. Er is een gevarieerde mix van bedrijven en sectoren die samenwerken in een gezonde, groene werkomgeving. Het elektrische openbaar vervoer en deelvervoer zorgt voor een schonere lucht. Doordat verkeer en vervoer minder ruimte nodig heeft is er veel ruimte voor groen en water. Vele daken en gevels dragen aanvullend bij aan deze groene uitstraling. Tijdens de lunchpauze kan men een verfrissende wandeling maken door het groen. Het groen en water vermindert immers de hittestress op het terrein. Energie wordt zoveel mogelijk lokaal opgewekt en slim ingezet. Bedrijven werken samen aan warmte-uitwisseling, lokale energiehandel en opslag met behulp van een lokaal energienet. Deze samenwerking en uitwisseling vindt niet alleen plaats als het gaat over energie, maar ook over grondstoffenstromen. Het afval van de een is een grondstof voor de ander. Over de gehele waardeketen bij de verschillende bedrijven wordt er vrijwel geen afval geproduceerd.